Lấy ý kiến Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê du lịch

Cập nhật lúc: 14:48 18/03/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành du lịch quản lý, cấp phép.

Theo dự thảo, Thông tư gồm có 5 Điều hướng dẫn về chế độ báo cáo thống kê đối với các cơ sở, doanh nghiệp về kết quả hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

 Ảnh minh họa

Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch chia làm 2 phần: Biểu mẫu và Hướng dẫn, giải thích biểu mẫu. Các đơn vị được phân công thực hiện báo cáo thống kê theo các biểu mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục 1 và Hướng dẫn, giải thích cách ghi biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thời hạn báo cáo: Báo cáo tháng là ngày 20 tháng sau của tháng báo cáo;  Báo cáo năm là ngày 20 tháng 2 của năm sau.

Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định mà đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch, bao gồm: Báo cáo thống kê tháng: Báo cáo thống kê tháng được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 cho đến ngày cuối cùng của tháng; Báo cáo thống kê năm: Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo thống kê đó.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị báo cáo: Chấp hành báo cáo đầy đủ, chính xác chỉ tiêu quy định trong từng biểu mẫu báo cáo; Lập báo cáo theo đúng quy định về thời điểm báo cáo, thời kỳ báo cáo; Gửi báo cáo cho đơn vị nhận báo cáo theo đúng quy định về thời hạn.

Thông tư này áp dụng cho các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành du lịch quản lý, cấp phép và sẽ thay thế Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014.

Nội dung chi tiết của dự thảo Thông tư được đăng tải tại https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-7296.htm.