UBND tỉnh họp góp ý Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2021-2025 định hướng đến năm 2030

Cập nhật lúc: 08:17 19/03/2020

Chiều 16/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đã chủ trì cuộc họp góp ý Đề cương Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo Sở, ngành trong tỉnh.

Các đại biểu tham gia cuộc họp

Theo dự thảo bố cục Đề cương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng gồm có 03 nội dung chính gồm: Sự cần thiết ban hành, căn cứ pháp lý lập Đề án; đánh giá thực trạng phát triển du lịch của tỉnh năm 2016-2020; tổ chức thực hiện. Một số nhiệm vụ chủ yếu được đưa ra trong Đề án gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân hiểu vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương; xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch, chiến lược; Phát triển dịch vụ, sản phẩm và thị trường khách du lịch; phát triển nguồn nhân lực; xúc tiến, quảng bá du lịch; liên kết, hợp tác phát huy vai trò là trung tâm vùng Tây Nguyên kết nối tuor, tuyến du lịch; bảo vệ môi trường du lịch; công tác quản lý nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Góp ý tại cuộc họp, đa số Sở, ngành yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch cần làm rõ mục tiêu ngắn hạn, dài hạn trong Đề án; bổ sung các loại hình du lịch thuốc quý và chữa bệnh; dự báo tình hình du lịch; xã hội hóa trong phát triển mô hình du lịch. Vai trò của Hiệp hội du lịch tỉnh trong triển khai phát triển du lịch. Triển khai hiệu quả hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu xây dựng Đề án; hội thảo khoa học góp ý Đề án. Bên cạnh đó, Sở VHTT&DL cần bám sát chỉ tiêu nêu ra trong Nghị quyết của HĐND tỉnh…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh nhấn mạnh, Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2021-2025 định hướng đến năm 2030 có ý nghĩa quan trọng. Do đó, đề nghị Sở VHTT&DL tiếp thu làm rõ một số nội dung còn thiếu, trao đổi với Tỉnh ủy để hoàn thiện Đề án có tầm nhìn chiến lược, đưa du lịch trở thành lĩnh vực có đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Cùng với đó, Đề án phải làm rõ du lịch Đắk Lắk đang thuận lợi và khó khăn gì; tham vấn các đơn vị tư vấn, chuyên gia du lịch đóng góp cho xây dựng Đề án, hướng tới xây dựng giai đoạn ngắn đủ tiềm lực để thực hiện, kết nối với chủ trương đầu tư hạ tầng giao thông. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định Đề án, dự kiến tổ chức hội thảo chuyên ngành báo cáo trình UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh, xin ý kiến Bí thư Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết.

Mục đích của việc xây dựng Đề án nhằm định hướng phát triển du lịch Đắk Lắk ổn định và bền vững, khai thác hết giá trị, tiềm năng văn hóa của tỉnh, tạo tiền đề để nâng cao vị thế du lịch Đắk Lắk trên thị trường điểm đến.

Kim Bảo