UBND huyện Ea Kar ban hành Kế hoạch phát triển du lịch huyện Ea Kar năm 2018

Cập nhật lúc: 13:38 31/01/2018

Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về phát triển du lịch huyện Ea Kar năm 2018.

Khảo sát các sản phẩm du lịch mới huyện Ea kar

Với mục đích khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch văn hóa, du lịch sinh thái; tích cực xúc tiến, quảng bá du lịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư, khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch của huyện; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, quản lý quy hoạch du lịch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển dần đưa du lịch của huyện thành ngành kinh tế quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Cúng bến nước

Theo đó, các giải pháp được đặt ra theo kế hoạch là Giải pháp về quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về du lịch; đa dạng hóa sản phẩm, chương trình du lịch; đầu tư phát triển cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng du lịch; nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn; xúc tiến, quảng bá du lịch; cơ chế, chính sách và thu hút vốn đầu tư; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong hoạt động du lịch…

Đinh Thủy