Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Cập nhật lúc: 20:28 18/12/2017

Lễ tạ ơn của đồng bào buôn Tring

Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, tăng cường nâng cao nhận thức về phát triển du lịch đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện, khẳng định vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường du lịch phát triển bền vững; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch góp phần thay đổi hành vi, hình thành thói quen, cách thức ứng xử văn minh, lịch sự khi tham gia vào hoạt động du lịch; nâng cao trách nhiệm về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trong các hoạt động khai thác phát triển du lịch; vận động Nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường,…

Kế hoạch cũng nêu rõ nội dung tuyên truyền, gồm tuyên truyền về Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch; giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch tại các sự kiện văn hóa, du lịch của thị xã; quảng bá rộng rãi các sự kiện thương mại, văn hóa, thể thao và du lịch; các sản phẩm du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch, các điểm đến du lịch trên địa bàn thị xã.

Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, chú trọng đến việc xây dựng trang thông tin điện tử quảng bá du lịch đa ngôn ngữ; đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; xây dựng và phát sóng các huyên đề truyền thông về du lịch; lắp đặt các cụm panô tuyên truyền điện tử; lồng ghép tuyên truyền nội dung ứng xử văn minh du lịch vào các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng nghề du lịch,…

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được phân bổ trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động từ các nguồn xã hội hóa.

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Buôn Hồ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu Ủy  ban nhân dân thị xã Buôn Hồ triển khai thực hiện Kế hoạch.

Nguyễn Duy