Trưng bày tiêu bản Voi tại Bảo tàng Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 16:04 22/03/2019

Đó chính là nội dung vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND huyện Lắk và huyện Buôn Đôn tại văn bản số 2166/UBND-KGVX.

Theo đó, trên cơ sở Báo cáo số 305/BC-SVHTTDL ngày 20/02/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lấy ý kiến thực hiện tiêu bản Voi, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tiêu bản Voi để trưng bày tại Bảo tàng Đắk Lắk để làm phong phú đa dạng sinh học, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của địa phương đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Lắk và Buôn Đôn cùng các đơn vị liên quan trong quá trình tìm kiếm, thực hiện tiêu bản Voi và phối hợp với Sở Tài chính để lập dự toán kinh phí thực hiện; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi tiến hành thực hiện tiêu bản.

 

Minh Long