Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật lúc: 21:25 14/07/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 1445/SVHTTDL-QLDL triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 5820/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo: (1) Đề nghị Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội thực hiện, theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 8520/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (2) Yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới tại đơn vị; Thủ trưởng các đơn vị chủ động hướng dẫn người lao động trong đơn vị mình chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động du lịch. Tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng môi trường du lịch an ninh, an toàn, làm động lực thúc đẩy ngành Du lịch của tỉnh phát triển bền vững.

Duy Hà