Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020.

Cập nhật lúc: 14:28 13/05/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020.

Thiên nhiên ban tặng cho phong cảnh hữu tình là những gì Chư Yang Sin có được (Ảnh: ST)

Theo văn bản, ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” (gốc tiếng Anh: “Our solutions are in nature”). Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Để hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 và các khuyến nghị của Công ước Đa dạng Sinh học, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, Bảo tàng Đắk Lắk triển khai thực hiện các nội dung sau: (1) Căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, đặc biệt vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. (2) Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng quy hoạch và trong việc áp dụng các giải pháp, công trình để có hiệu quả và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên; thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng. (3) Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

Các thông tin về Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 tham khảo tại địa chỉ http://www.cbd.int/idb/2020.

Dương Duy