Thực hiện Quyết định số 1685/QĐ- TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Cập nhật lúc: 15:47 17/12/2018

UBND tỉnh vừa có văn bản số 10940/UBND- KGVX giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” tại Quyết định số 1685/QĐ- TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Theo đó, với quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vận hành theo cơ chế thị trường, là động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác, tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế… với mục tiêu cơ cấu lại ngành du lịch nhằm khai thác tối đa lợi thế về sản phẩm, thị trường, các nguồn lực, hệ thống quản lý ngành, nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Phấn đấu là quốc gia trong nhóm nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á và đến năm 2025, tổng thu từ khách du lịch đạt 45 tỷ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 27 tỷ USD và ngành du lịch đóng góp trên 10% GDP, tạo ra 6 triệu việc làm; đón và phục vụ 30 - 32 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trên 130 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Ảnh: Khách quốc tế tới tham quan tại Bảo tàng Đắk Lắk

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, như: Cơ cấu lại thị trường khách du lịch; Củng cố, phát triển hệ thống sản phẩm và điểm đến du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý; Cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch; Cơ cấu lại nguồn lực phát triể du lịch và Sắp xếp, kiện toàn hệ thống quản lý du lịch.

Về các giải pháp để thực hiện: Đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch; Về cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển du lịch; Về phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch; Về đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống doanh nghiệp du lịch; Xây dựng môi trường du lịch

Quyết định 1685/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/12/2018 và được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương lồng ghép các nội dung phù hợp chức năng, nhiệm vụ các Bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện Đề án./.

Linh Nhi