Thị xã Buôn Hồ ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Cập nhật lúc: 21:14 27/03/2018

Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ vừa ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về việc triển khai Chương trình hành động số 16/CTr-TU, ngày 15/12/2017 của Thị ủy Buôn Hồ về thực hiện Nghị quyết số 08–NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mục đích của Kế hoạch: triển khai thực hiện, đồng bộ và hiệu quả những nội dung Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 16/CTr-TU ngày 15/12/2018 của Thị ủy Buôn Hồ về thực hiện Nghị quyết số 08–NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển du lịch, đưa du lịch của thị xã trở thành ngành kinh tế quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch văn hóa, du lịch sinh thái; đầu tư nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm du lịch mang thương hiệu Buôn Hồ có tính cạnh tranh cao, bền vững; tích cực xúc tiến, quảng bá du lịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư, khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch của thị xã, mở rộng và từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, quản lý quy hoạch du lịch.

Một góc thị xã Buôn Hồ

Để thực hiện được những mục tiêu nói trên, các giải pháp và nhiệm vụ được đặt ra theo kế hoạch là Khách du lịch và doanh thu du lịch; về văn hóa - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh và môi trường; cơ sở hạ tầng du lịch; tuyên truyền, đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ngành du lịch; Hoàn thiện cơ chế, chính sách; Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; hình thành và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Buôn Hồ; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng phát triển du lịch; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch.

Đinh Thủy