Thị xã Buôn Hồ ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch

Cập nhật lúc: 15:33 13/07/2017

Nhằm xây dựng nguồn nhân lực du lịch của địa phương có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập, Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2017 - 2020.

Nhà Văn hóa cộng đồng buôn Tring, thị xã Buôn Hồ

Theo Kế hoạch, đến năm 2020: phấn đấu 100% cán bộ, công chức quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực du lịch, người quản lý các doanh nghiệp kinh doanh du lịch được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kiến thức quản lý kinh doanh du lịch; 90% người lao động được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch; 80% các hộ dân, cộng đồng dân cư tham gia vào lĩnh vực du lịch được tập huấn nghiệp vụ du lịch.

Để thực hiện được mục tiêu trên: thứ nhất, Tổ chức hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng, thành phần có liên quan đến du lịch được tham gia các hình thức, chương trình đào tạo, tập huấn tại các cơ sở đào tạo do tỉnh tổ chức; thứ hai, Tăng cường công tác tổ chức, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan, kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động lĩnh vực du lịch trong việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên tại các đơn vị kinh doanh du lịch; thứ ba, Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về giá trị, hiệu quả kinh tế do ngành du lịch mang lại nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về phát triển du lịch; thứ tư, Tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ và tham gia các hoạt động du lịch là phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Phương Hiếu