Thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 15:37 27/02/2017

Ngày 24 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch của tỉnh (trên cơ sở kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch đã có trước đây).       

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban; Bà H’Lim Niê, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng Ban cùng 28 thành viên là đại diện lãnh đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công  thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện: Ea Kar, Krông Buk, Krông Bông, Krông Năng, Lắk, Buôn Đôn, Krông Ana, M’Drắk, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp cùng một số công ty du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa       

Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch của tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật hiện  hành và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh một số nhiệm vụ, gồm: Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các sở, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình phát triển du lịch; Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, các chương trình, dự án cụ thể về phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ; Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch; kế hoạch, chương trình phát triển du lịch của tỉnh và địa phương; Tổng hợp, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch (Ban Chỉ đạo Trung ương), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch theo quy định do Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thụy Phương