Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch

Cập nhật lúc: 21:57 24/04/2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 647/SVHTTDL-QLDL, ngày 20/4/2018 về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch. Theo đó, đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt những nội dung chính của Luật Du lịch 2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL, ngày 06/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị, đảm bảo mọi lao động trong đơn vị đều nắm được, hiểu rõ những nội dung cơ bản, nhất là những nội dung có liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị (các văn bản được đăng tải trên website http://vietnamtourism.gov.vn).

Khu Du lịch Văn hóa Cộng đồng Ko Tam

2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; các khu, điểm du lịch phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch theo quy định tại Chương III, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

3. Đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa khẩn trương hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Du lịch 2017; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật Du lịch 2017 có hiệu lực thi hành (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018). Sau thời hạn trên, nếu không có giấy phép thì doanh nghiệp không được kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Du lịch 2017).

Thực hành – Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ An ninh cứu hộ

4. Luật Du lịch 2017 không có quy định chuyển tiếp cho những người đã được cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch. Do đó, đối với hướng dẫn viên tại điểm có nhu cầu hành nghề hướng dẫn viên du lịch tại điểm phải làm thủ tục đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Du lịch 2017).

5. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch phải đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ theo quy định tại mục 3, Chương V, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ; các cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hạng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước thời gian Nghị định này có hiệu lực, được công nhận là đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ cho đến hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng.

Đinh Thủy