Phục dựng nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên gắn với diễn tấu cồng chiêng

Cập nhật lúc: 10:10 06/02/2017

Phục dựng nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên là một hoạt động thuộc Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 sẽ diễn ra ở tỉnh Đắk Lắk từ ngày 08/3 – 13/3/2017.

Theo đó, mỗi tỉnh Tây Nguyên sẽ phục dựng và giới thiệu 01 nghi thức, nghi lễ đặc sắc, tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa phương mình, diễn tấu cồng chiêng, kết hợp múa dân gian và các hình thức sinh hoạt động cồng đồng gồm: tỉnh Đắk Lắk phục dựng Lễ cúng cầu mưa và kết nghĩa anh em của dân tộc Ê đê; tỉnh Lâm Đồng phục dựng Lễ mừng lúa mới của dân tộc K’ho; tỉnh Kon Tum phục dựng Lễ bắt máng nước của dân tộc Sê Đăng; tỉnh Đắk Nông sẽ phục dựng Lễ cưới xin của dân tộc M’nông; tỉnh Gia Lai sẽ phục dựng Lễ cúng nhà Rông mới của người Bana.

Hình lễ vật để làm Lễ cúng của đồng bào M’nông – huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Thông qua việc phục dựng nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, thực hiện thành công Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt  Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa nghệ thuật, diễn tấu cồng chiêng, góp phần tuyên truyền quảng bá, bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phương Hiếu