Nâng cao hiệu quả trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch

Cập nhật lúc: 22:26 05/10/2018

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 8487/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc nâng cao hiệu quả trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch góp phần thu hút du khách và nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị: Một là yêu cầu thực hiện nghiêm túc và quyết liệt hơn nữa các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển du lịch, cụ thể: Kế hoạch số 10569/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 13/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quyết định số 3394/QĐ-UBND, ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 7567/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017 - 2020. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để theo dõi, tổng họp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Hai là giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc xây dựng thương hiệu, biến chỉ dẫn và sản phấm lưu niệm du lịch Đắk Lắk để quảng bá du lịch gắn với quảng bá hình ảnh của địa phương; đồng thời xác định và quảng bá điểm đến du lịch Đắk Lắk với hình ảnh tiêu biểu giúp nhận diện du lịch Đắk Lắk trên thị trường du lịch Việt Nam cũng như tại các thị trường trọng điểm; tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao hơn nữa năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến du lịch thông qua việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo về xúc tiến quảng bá du lịch, marketing du lịch trong và ngoài nước, dể có thê thực hiện nhiệm vụ xúc tiến du lịch một cách chuyên nghiệp, hiệu quả trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

ảnh: Giao lưu thưởng thức rượu cần trong chương trình biểu diễn cồng chiêng phục vụ Nhân dân và du khách

Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét việc phân bổ nguồn kinh phí để ưu tiên đầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch, khu du lịch, nhất là về giao thông, điện, nước, xử lý môi trường... Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, hàng năm cân đối vào nguồn ngân sách tỉnh để tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí đủ nguồn kinh phí cho hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Đắk Lắk theo Kê hoạch số 7567/KH-UBND, ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh về quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Đắk Lắk giai doạn 2017 - 2020 nhằm tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch đối với các thị trường trọng điểm, thị trường mới của du lịch Đắk Lắk trong và ngoài nước./.

An Nhiên