Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 21:31 11/07/2020

Ngày 10/7/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Theo Quyết định Bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm Ủy viên Thường trực; cùng các Ủy viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh; Ban Chỉ đạo cũng đã mời một số Doanh nghiệp của tỉnh tham gia làm thành viên. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Trong quá trình hoạt động, Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành. Quyết định 1531 nói trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa

 

Võ Phượng