Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur

Cập nhật lúc: 09:04 03/05/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Đặng Lê lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur, với diện tích lập quy hoạch điều chỉnh khoảng 8,56 ha.

Một góc thác Dray Nur

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Đặng Lê lập hồ sơ thuê đất, gắn với thuê rừng điểm du lịch thác Dray Nur. Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Đặng Lê có trách nhiệm lập hồ sơ thuê đất, gắn với thuê rừng điểm du lịch thác Dray Nur theo quy định; lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của dự án Khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur trình cấp có thẩm quyền thẩm đinh, phê duyệt.

Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ được giao và căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Đặng Lê triển khai lập quy hoạch điều chỉnh theo đúng quy định

Dương Nguyễn