Đắk Lắk tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật lúc: 20:24 02/01/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 10569/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 13/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Danh thắng quốc gia Thác Dray Yông

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ để thực hiện đầy đủ các nội dung được các văn bản của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các nội dung đề ra tại Chương trình số 15-CTr/TU ngày 13/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đồng thời, xác định rõ các nhiệm vụ của các cấp, các ngành, địa phương để xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI).

Biểu diễn cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách

Theo đó, Mục tiêu tổng quát được Kế hoạch đề ra: Tạo bước đột phá phát triển toàn diện du lịch Đắk Lắk cả về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính bền vững; đến năm 2020, xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phấn đấu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển với tỷ trọng, tốc độ, chất lượng tăng trưởng cao, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu và có sức cạnh tranh mạnh; mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện môi trường, đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Tây Nguyên, đóng góp vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk.

Tích cực tuyên truyền, quảng bá tại Hội chợ du lịch quốc tế

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra Mục tiêu cụ thể: Khách du lịch: Năm 2020 đón khoảng 1.129.000 lượt khách, trong đó khoảng 103.000 lượt khách quốc tế; năm 2030 đón khoảng 2.863.000 lượt khách, trong đó 256.000 lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch đạt 15,05%/năm (giai đoạn 2017 - 2020) và 9,75%/năm (giai đoạn 2021 - 2030); Doanh thu du lịch: Năm 2020 đạt khoảng 1.330 tỷ đồng; năm 2030 đạt khoảng 4.600 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 25,93%/năm (giai đoạn 2017 - 2020) và đạt 13,21%/năm (giai đoạn 2021 - 2030); Nhu cầu buồng lưu trú của Đắk Lắk là 7.100 buồng (năm 2020) và 18.000 buồng (2030). Tốc độ tăng trưởng bình quân 0,64%/năm (giai đoạn 2017 - 2020) và 10,26%/năm (giai đoạn 2021 - 2030); Giá trị gia tăng ngành Du lịch đạt khoảng  931 tỷ đồng (năm 2020) và 3.220 tỷ đồng (năm 2030). Tỷ trọng của du lịch trong GRDP của tỉnh đạt 2,27% (năm 2020) và 2,46% (năm 2030);  Xây dựng du lịch thông minh theo Đề án xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh; Đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho 100% nhân viên làm vệc trong các cơ sở kinh doanh du lịch và cán bộ quản lý du lịch;  Đầu tư và phát triển 01 Khu du lịch quốc gia; 05 khu du lịch cấp tỉnh; 01 buôn điểm về phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Buôn Ma Thuột và nhân rộng phát triển du lịch cộng đồng tại một số buôn trên địa bàn tỉnh (khoảng 10 buôn).

Tập trung phát triển du lịch nông nghiệp

Có 08 nhiệm vụ và giải pháp được Kế hoạch đề ra, gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về du lịch; Quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; Hoàn thiện cơ chế, chính sách; Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; Tiếp tục hình thành và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với  xây dựng thương hiệu du lịch Đắk Lắk; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bảo tàng tỉnh - Điểm đến của Du lịch Đắk Lắk

Yêu cầu của Kế hoạch: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 15-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; huy động mọi nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và phát huy các giá trị tài nguyên phát triển du lịch mang tính bền vững, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Huy động tối đa mọi nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội tham gia phát triển du lịch; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và hoàn thành các mục tiêu đặt ra của Kế hoạch; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; thúc đẩy sự phát triển du lịch; các chương trình, đề án, giải pháp thực hiện phải bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; Chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và toàn thể Nhân dân căn cứ nhiệm vụ cụ thể được phân công tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đào tạo, tập huấn về du lịch

Kinh phí thực hiện Kế hoạch, gồm: Ngân sách nhà nước (Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện), nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch là Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo tổng hợp tình hình và tiến độ thực hiện Kế hoạch, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những tháo gỡ cho Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch./.

 

Nguyên Phương