Đắk Lắk ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

Cập nhật lúc: 14:30 13/05/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Một góc khu du lịch KoTam - Đắk Lắk

Theo Quyết định, một số điều được sửa đổi, bổ sung, cụ thể: (1) Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 như sau: “1. Các tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong các khu du lịch phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấychứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Chương I và Điều 66, 68 Chương VIII Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký, trừ các trường hợp không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.” (2) Sửa đổi Khoản 3 Điều 7 như sau: “3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải khách du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao phải thực hiện niêm yết quy định rõ về độ tuổi và những người không được phép tham gia; mua bảo hiểm cho khách du lịch khi tham gia các hoạt động dịch vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Chương V Luật Du lịch số 09/2017/QH14, 19/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3; bố trí lực lượng cứu nạn, cứu hộ để bảo vệ tính mạng, tài sản cho du khách trong các trường hợp khẩn cấp.” (3)  Sửa đổi Khoản 1 Điều 12 như sau: “1. Đơn vị quản lý khu du lịch và tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch có trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch trong các điểm đã được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý, khai thác. Các biển báo, biển chỉ dẫn phải tuân thủ theo Điều 23 Chương II và Điều 38 Chương III Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9.” (4) Sửa đổi điểm a Khoản 4 Điều 14 như sau: “a. Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại phục vụ du lịch; chỉ đạo, hướng dẫn phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch. (5) Bổ sung Khoản 15 Điều 14 như sau: “15. Cục Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá, chất lượng hàng hóa và dịch vụ tại khu du lịch”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 5 năm 2020./.

Duy Hà