Đắk Lắk ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch tỉnh giai đoạn 2017 – 2020

Cập nhật lúc: 15:32 17/02/2017

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch với quy mô, cơ cấu hợp lý phù hợp với nhu cầu phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế theo đúng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020, ngày 13 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

Theo Kế hoạch, phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức quản lý nhà nước và người quản lý, nhân viên tại các đơn vị kinh doanh du lịch được đào tạo bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước và kinh doanh du lịch; 90% người lao động trực tiếp tại các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ du lịch; 80% cộng đồng dân cư tại các địa bàn trọng điểm về du lịch được tập huấn nghiệp vụ du lịch cộng đồng.

Toàn cảnh lớp tập huấn du lịch công đồng huyện Lăk – Đắk Lắk

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đã chỉ rõ các giải pháp để thực hiện, gồm: đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng lao động kinh doanh du lịch; xã hội hóa trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác để phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động du lịch.

Tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2017 – 2020 là: 31.960.000.000 (Ba mươi mốt tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng). Trong đó:  Nguồn xã hội hóa: 24.960.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 79%); Nguồn ngân sách nhà nước: 7.000.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 21%).

Các Sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch để triển khai thực hiện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.

Hưng Hà