Bảo tồn, tôn tạo các di tích cách mạng để thu hút phát triển du lịch về nguồn

Cập nhật lúc: 14:43 07/05/2020

Đó là một trong các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 3767/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ

 Ảnh minh họa

Theo văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nội dung sau: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương cách mạng, của chiến khu ATK cách mạng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. (2) Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu, tiếp tục kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK (nếu đủ điều kiện công nhận) trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận, kịp thời ghi nhận công lao của nhân dân các dân tộc vùng chiến khu cách mạng. (3) Bố trí các nguồn lực hoặc huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng. (4) Xây dựng quy chế, bảo tồn, tôn tạo các di tích cách mạng; thu hút phát triển du lịch nhất là du lịch về nguồn cội nhằm phát huy giá trị các di tích cách mạng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Sở Nội vụ có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Xem văn bản tại đây

Dương Nguyễn