Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

Cập nhật lúc: 11:12 08/05/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh và có hiệu lực thi hành từ ngày 16/5/2019.

Theo đó, Quy định gồm 04 chương, 16 Điều, với nội dung cụ thể, như: Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, quản lý tài nguyên môi trường, bảo vệ cảnh quan tại khu du lịch, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho khách du lịch. Đối với các khu du lịch trên địa bàn tỉnh được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh phải được quản lý theo quy định của pháp luật. Khu du lịch cấp tỉnh được hình thành từ nguồn vốn của đơn vị nào thì đơn vị đó quản lý.

Đối với Ban Quản lý khu du lịch có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động du lịch tại khu du lịch, chịu sự chỉ đạo quản lý của UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố; tham mưu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quy chế quản lý hoạt động trong khu du lịch.

Nguồn kinh phó phục vụ cho hoạt động quản lý khu du lịch bao gồm khoản thu từ phí tham quan theo quy định tại Nghị quyết Hội đồng nhân dân thông qua; khoản tài trợ và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn tài chính hợp pháp khác. Quản lý hoạt động khu du lịch cấp tỉnh bao gồm : Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của hướng dẫn viên du lịch; quản lý việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch; bảo đảm an toàn cho khách trong khu du lịch; bảo đảm an ninh, trật tự trong các khu du lịch; xây dựng biển báo, chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch; bảo tồn văn hóa các khu du lịch;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao là đơn vị chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Quyết định./.

An Nhiên