Ban hành Nghị quyết phát triển du lịch huyện Krông Năng giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Cập nhật lúc: 14:09 07/08/2017

Vừa qua, Hội đồng nhân dân huyện Krông Năng đã ban hành Nghị quyết phát triển du lịch huyện Krông Năng giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 30/6/2017).

          Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng; hình thành và phát triển các khu, điểm du lịch; xây dựng các buôn, làng văn hóa du lịch; mở rộng và nâng cấp một số lễ hội truyền thống tốt đẹp ở các địa phương. Qua đó, hình thành và từng bước phát triển du lịch, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn huyện.

          Theo đó, Nghị quyết cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: (1) Điều tra, đánh giá thực trạng, tiềm năng tài nguyên du lịch của huyện; lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch trên địa bàn để tiến hành đầu tư và kêu gọi đầu tư. Trước mắt tập trung kêu gọi đầu tư vào điểm du lịch sinh thái thác Thủy Tiên, thác Sơn Long và đập Đông Hồ để sớm đưa vào khai thác, phục vụ du lịch. (2) Xây dựng cơ chế chính sách và cải cách hành chính để thu hút đầu tư vào phát triển du lịch. (3) Xây dựng các chương trình quảng bá, xúc tiến và đẩy mạnh việc liên kết hợp tác phát triển du lịch. (4) Khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch và cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, môi trường sinh thái để phát triển du lịch bền vững. Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương; hỗ trợ hoạt động một số lễ hội truyền thống của các dân tộc để thu khách khách. (5) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch phù hợp; tăng cường hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các nghệ nhân và các hoạt động văn hóa cộng đồng, làng nghề truyền thống phục vụ du lịch. (6) Nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước về du lịch; tuyên truyền và giáo dục cho mọi người dân hiểu về vị trí, vai trò của ngành Du lịch trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Có 09 giải pháp để thực hiện: Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về du lịch; giải pháp về quy hoạch; giải pháp về đa dạng hóa sản phẩm, chương trình du lịch; giải pháp về bảo vệ, tôn tạo môi trường, đảm bảo phát triển du lịch bền vững; giải pháp về xúc tiến, quảng bá du lịch; giải pháp về cơ chế chính sách; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về nguồn vốn đầu tư và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương.

          Tổng kinh phí tập trung phát triển du lịch huyện Krông Năng giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030 ước tính khoảng 160 tỷ đồng./.

Dương Nguyễn