Ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 09:35 13/10/2017

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Chụp ảnh lưu niệm tại điểm đến

Kế hoạch nhằm đổi mới mạnh mẽ tư duy, tăng cường nâng cao nhận thức về phát triển du lịch đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, khẳng định rõ vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường du lịch phát triển bền vững; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng dân cư về ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, qua đó thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ, cách thức ứng xử văn minh, lịch sự khi tham gia vào hoạt động du lịch; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng dân cư về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trong các hoạt động khai thác phát triển du lịch; vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tích cực tham gia xây dựng tỉnh Đắk Lắk là điểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn - Đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Theo đó, các nội dung tuyên truyền, gồm: Thông tin tuyên truyền về Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến các cấp cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, khách du lịch và cộng đồng, dân cư tại các điểm du lịch về ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch; các chính sách, chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; tuyên truyền về các chương trình hành động đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chú trọng giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch tại các sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh đến các tổ chức, đơn vị kinh doanh, cộng đồng dân cư; tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các sự kiện thương mại, văn hóa, thể thao và du lịch; các sản phẩm du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch, các điểm đến du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền những kết quả quan trọng đạt được về phát triển du lịch giai đoạn 2010 - 2015, khẳng định du lịch đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Nghe Thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Đồng thời, Kế hoạch cũng chỉ rõ các hình thức tuyên truyền, như: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan đơn vị. Chú trọng, đến việc xây dựng Trang thông tin điện tử quảng bá du lịch đa ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Nhật,…), liên kết với trang thông tin quảng bá du lịch của các địa phương trong cả nước, các doanh nghiệp, các hãng lữ hành để cung cấp thông tin, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội;  nghiên cứu, xây dựng và triển khai Bộ hình ảnh hóa thông điệp Bộ quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh thông qua các hình ảnh minh họa phù hợp bản sắc văn hóa và con người tại địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, đối thoại, giao lưu trực tuyến với các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia du lịch; tổ chức cho các hãng lữ hành và đơn vị truyền thông, báo chí trong nước, một số hãng thông tấn, báo chí quốc tế có uy tín đến Đắk Lắk khảo sát, đánh giá, tuyên truyền các điểm đến, các sản phẩm và dịch vụ du lịch của Đắk Lắk; triển khai các hoạt động liên kết, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong nước, một số cơ quan báo chí quốc tế để xây dựng và phát sóng các chuyên đề truyền thông về du lịch; triển khai và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, lắp đặt các cụm pa nô tuyên truyền điện tử và kỹ thuật số tại các cửa ngõ ra vào của tỉnh. Phát hành các ấn phẩm truyền thông về du lịch với nhiều thứ tiếng; xây dựng các cụm panô, bảng, biểu tuyên truyền cổ động trực quan; lồng ghép, đưa nội dung về ứng xử văn minh du lịch vào một số chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các kỹ nghề du lịch đến các đối tượng tham gia tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn về du lịch

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động các nguồn xã hội hóa.

Thụy Phương