Ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Buôn Đôn

Cập nhật lúc: 11:03 05/02/2018

Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn đã ban hành Kế hoạch về tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn huyện.

Theo đó, các Hoạt động tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và cả tỉnh; các hoạt động truyên truyền phải được thực hiện một cách phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả; kết hợp tuyên truyền bề nổi và bề sâu, huy động được nhiều lực lượng tham gia tuyên truyền theo hướng xã hội hóa, tạo được ấn tượng mạnh, ý nghĩa lớn; công tác thông tin tuyên truyền phải được triển khai thường xuyên, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu của người dân, cộng đồng xã hội; đảm bảo sự phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị và các doanh nghiệp; thường xuyên có sự kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch; huy động tối đa mọi nguồn lực và toàn thể nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội tham gia vào việc tuyên truyền hoạt động du lịch.

 Du khách tham quan Vườn Quốc gia Yok Don

Mục đích của Kế hoạch: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, tăng cường nâng cao nhận thức về phát triển du lịch đến các phòng ban, đơn vị, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện, khẳng định rõ vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường du lịch phát triển bền vững; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch đến các phòng ban, đơn vị, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng dân cư ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, qua đó thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ, cách thức ứng xử văn minh, lịch sự khi tham gia hoạt động du lịch; nâng cao trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng dân cư về công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh trong các hoạt động khai thác phát triển du lịch; phát triển du lịch đi đôi với việc bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, thường xuyên tôn tạo, giữ gìn môi trường, cảnh quan thiên nhiên, môi trường du lịch, nâng cao dân trí, nâng cao vị thế du lịch huyện Buôn Đôn.

Theo đó, nội dung tuyên truyền, gồm tuyên truyền về Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch; giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch tại các sự kiện văn hóa, du lịch của huyện đến các tổ chức, đơn vị kinh doanh, cộng đồng dân cư; tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các sự kiện thương mại, đặc biệt là Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn; giới thiệu các sản phẩm du lịch đăc trưng của các khu điểm du lịch trên địa bàn huyện; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; xây dựng phong trào ứng xử văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như:  Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, Đài Truyền thanh và Truyền hình của huyện và Trang thông tin điện tử huyện Buôn Đôn. Chú trọng, đến việc xây dựng Trang thông tin điện tử quảng bá du lịch đa ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Nhật,...), liên kết các trang thông tin của các địa phương trong cả nước, các doanh nghiệp, các hãng lữ hành để cung cấp thông tin, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về những sự kiện diễn ra hàng năm trên địa bàn huyện; tổ chức các chiến dịch xúc tiến, quảng bá, phát động thị trường theo chuyên đề; tổ chức các hội nghị, tham gia hội chợ, triển lãm, hội thảo du lịch trong tỉnh và ngoài tỉnh để giới thiệu rộng rãi tiềm năng du lịch của địa phương, kích thích nhu cầu trong nước và quốc tế; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, đối thoại, giao lưu trực tuyến với các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia du lịch; tổ chức cho các hãng lữ hành, các đơn vị truyền thông báo chí trong  nước đến khảo sát, đánh giá, tuyên truyền các điểm đến, các sản phẩm và dịch vụ du lịch huyện Buôn Đôn; xây dựng các bài viết quảng bá du lịch huyện Buôn Đôn trên các tạp chí, ấn phẩm lớn trong nước và trên các trang mạng xã hội, trên một số trang mạng lớn về du lịch trên thế giới; triển khai và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, lắp đặt các cụm pa nô tuyên truyền điện tử và kỹ thuật số tại các cửa ngõ ra vào huyện. Phát hành các ấn phẩm truyền thông về du lịch với nhiều thứ tiếng; xây dựng các cụm pa nô, bảng, biểu tuyên truyền cổ động trực quan; lồng ghép, đưa nội dung về ứng xử văn minh du lịch vào một số chương trình đào tạo, tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng du lịch đến các đối tượng tham gia tại các phòng ban, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện; tổ chức tốt các hoạt động, các sự kiện lớn trong huyện để thu hút du khách như: Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn, hội chợ,...

Bùi Hoàng Long