Ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về du lịch và Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ khách du lịch tham quan các làng nghề, nghề truyền thống và sản phẩm OCOP

Cập nhật lúc: 14:53 06/09/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch số 1846/KH-SVHTTDL về việc tổ chức Lớp phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về du lịch và Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ khách du lịch tham quan các làng nghề, nghề truyền thống và sản phẩm OCOP. Dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2021 (khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt).

Làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Kế hoạch nhằm đào tạo, hướng dẫn một số kỹ năng giao tiếp, chăm sóc và phục vụ khách du lịch; kỹ năng giới thiệu sản phẩm của địa phương; tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ khách du lịch với phương pháp “Cầm tay chỉ việc”; Trang bị kiến thức phục vụ du lịch gắn với giới thiệu làng nghề, nghề truyền thống, sản phẩm du lịch OCOP, các dịch vụ kèm theo để phục khách du lịch; phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Du lịch tìm hiểu văn hóa truyền thống

Qua đó, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức đang phụ trách quản lý trên lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, chương trình sản phẩm OCOP, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn toàn tỉnh về vai trò và lợi ích của việc phát triển làng nghề gắn với du lịch; bảo vệ môi trường cảnh quan du lịch và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; xây dựng, khôi phục và tạo ra sản phẩm du lịch làng nghề truyền thống gắn với phát triển loại hình sản phẩm du lịch nông nghiệp OCOP trở thành các sản phẩm dịch vụ phục vụ khách du lịch; Đào tạo, hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh sản xuất tại các làng nghề, làng nghề truyền thống, nghề truyền thống một số kỹ năng giao tiếp, chăm sóc và phục vụ khách du lịch; kỹ năng giới thiệu sản phẩm của địa phương; tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ khách du lịch, mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống, văn hoá, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Đinh Thủy