Ban hành Kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch huyện Buôn Đôn giai đoạn 2017 -2020

Cập nhật lúc: 04:33 29/12/2017

Lễ hội các dân tộc huyện Buôn Đôn

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn đã ban hành Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch huyện giai đoạn 2017 - 2020.

Rừng khộp Buôn Đôn

Theo kế hoạch, có 04 nhóm hoạt động quảng bá xúc tiến chủ đạo, gồm: Nâng cao nhận thức xã hội về du lịch; xây dựng tài liệu ấn phẩm quảng bá, xúc tiến du lịch; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá trong nước.

Cầu treo Buôn Đôn

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn: Ngân sách nhà nước, đóng góp của các doanh nghiệp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Đua voi

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Buôn Đôn làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, ban ngành tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Kế hoạch.

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng về du lịch

Duy Hà