Đắk Lắk hỗ trợ cho 29 Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 16:07 23/08/2021

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 và Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 01 và đợt 2)

Ảnh minh họa

Theo đó, Quyết định nêu rõ, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 (đợt 01 và đợt 2) theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Tổng số đối tượng: 29 người

2. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

3. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

 4. Tổng kinh phí hỗ trợ 02 đợt: 107.590.000 đồng (Bằng chữ : Một trăm lẻ bảy triệu, năm trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chi trả chính sách cho các đối tượng được phê duyệt của Quyết định này theo quy định; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định đối tượng và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ; thực hiện chi trả và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Được biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tiếp tục trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 03) cho 06 hướng dẫn viên.

Xem Quyết định tại đây

Duy Hà