Đắk Lắk ban hành Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Cập nhật lúc: 08:29 26/04/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch (Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017).

          Quy chế gồm 03 Chương và 12 Điều quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, địa phương: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Đối tượng áp dụng của Quy chế là Công an các cấp; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các cấp; cơ quan, tổ chức của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

          Theo Quy chế, có 05 nguyên tắc phối hợp, gồm: tuân thủ quy định của pháp luật, nguyên tắc hoạt động của mỗi ngành; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất trong toàn tỉnh; chủ động, tích cực, chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả; phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành, mỗi địa phương; không làm cản trở đến hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan.

Các phương thức phối hợp, gồm: Trao đổi thông tin; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị sơ kết, hội nghị tổng kết; thành lập các đoàn công tác, kiểm tra liên ngành; hình thức khác theo sự thống nhất của các cơ quan.

Nguồn kinh phí thực hiện Quy chế này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo ngân sách phân cấp.

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế này trong phạm vi toàn tỉnh.

Hưng Hà