Đắk Lắk ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị

Cập nhật lúc: 09:32 17/07/2017

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chương trình số 15-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV).

Theo Chương trình, trong giai đoạn 2012 - 2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản chuyên đề quan trọng về phát triển du lịch, huy động nhiều nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch, sản phẩm du lịch tương đối đa dạng, nhiều di tích, cây di sản, ẩm thực đặc sản được các tổ chức công nhận, xếp hạng; doanh thu và lượng khách du lịch tăng trưởng đều qua các năm; công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch được chú trọng; công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú,… Tuy vậy, du lịch Đắk Lắk vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; hiệu quả kinh tế du lịch chưa cao; cơ sở và tỷ trọng du lịch trong nhóm ngành dịch vụ còn thấp; thiếu những khu, điểm du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm có quy mô lớn; sản phẩm du lịch và phong cách phục vụ chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách và tiềm năng phát triển của tỉnh; nguồn nhân lực du lịch còn thiếu và yếu,…

Khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch

Chương trình đã đề ra mục tiêu đến năm 2020, xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với trên 1,1 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 100 ngàn lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng bình quân trên 25% năm. Đến năm 2030, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch văn hóa, du lịch sinh thái; đầu tư nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm du lịch mang thương hiệu Đắk Lắk có tính cạnh tranh cao, bền vững; tích cực xúc tiến, quảng du lịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch; chí trọng khai thác thị trường khách du lịch nội địa; tăng cường liên kết vùng và hình thành chuỗi liên kết sản phẩm du lịch kết nối trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế; xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển du lịch của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh; góp phần nâng cao cao nhận thức, ý thức hành động và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về yêu cầu, nhiệm vụ để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

                   Biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ Nhân dân và du khách

Có 08 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Chương trình, gồm: Tuyên truyền, đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ngành du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; hình thành và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Đắk Lắk; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng phát triển du lịch; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Chương trình này, đồng thời kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đưa ngành du lịch thực sự phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành, lĩnh vực khác.

Chương trình này được triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động./.

Phương Hiếu