Tổng cục Du lịch hướng dẫn một số nội dung chuyên ngành lữ hành

Cập nhật lúc: 10:11 11/05/2018

Tổng cục Du lịch vừa có văn bản số 485/TCDL-LH, gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương về giải đáp và hướng dẫn chuyên ngành lữ hành quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL.

Theo đó, các chuyên ngành về lữ hành quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch được ban hành trên cơ sở quy định tại Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo câp IV trình độ đại học và Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xă hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Vì vậy, người có các văn bằng trung cấp, cao đẳng, đại học ghi rõ ngành đào tạo theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL, đáp ứng yêu cầu điều kiện về trình độ nghiệp vụ của người phụ trách hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa/quốc tế của doanh nghiệp. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học ngành đào tạo khác hoặc ngành có liên quan đến du lịch, không đúng với các ngành được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL, để đáp ứng điều kiện về trình độ nghiệp vụ của người phụ trách hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa/quốc tế của doanh nghiệp, phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa hoặc quốc tế. Quy định này nhằm chuẩn hóa kiến thức về nghiệp vụ điều hành du lịch theo quy định mới của Luật Du lịch và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thề thao và Du lịch các tỉnh/thành phố biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

Linh Nhi