Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định của Luật Du lịch năm 2017.

Cập nhật lúc: 09:50 15/11/2017

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch.

Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lich là một trong các nội dung chi của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Theo Dự thảo Quyết định tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch gồm  05 Chương và 20 Điều, quy định cụ thể: Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, có chức năng quản lý và điều phối nguồn lực tài chính của Quỹ cho các hoạt động phát triển du lịch của Việt Nam. Tên giao dịch tiếng Anh là: “Việt Nam Tourism Development Fund”, tên viết tắt là VTDF.

Quỹ trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng trong nước và ngoài nước. Quỹ có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển du lịch theo kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn; kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ tập trung vào các nội dung sau: Xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài, hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch, hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng…

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý; Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về ngân sách nhà nước; Quỹ thực hiện thu, chi, quyết toán, công khai tài chính, tài sản và công tác kế toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản có liên quan. Năm tài chính của Quỹ tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm; Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán Nhà nước; Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật; Số dư kinh phí năm trước của Quỹ được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban Kiểm soát Quỹ, có trách nhiệm: Điều hành và quản lý các hoạt động của quỹ, chấp hành các định mức chi tiêu của quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật; Ban hành các văn bản và ký kết các hợp đồng để triển khai các hoạt động do Hội đồng giao và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình; Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng và cơ quan có thẩm quyền; Thuê tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động của Quỹ hằng năm; Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quỹ theo điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản; Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của điều lệ Quỹ và quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; Chịu sự giám sát của Hội đồng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Theo dự thảo, nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm: Vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp là 300 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước cấp đủ vốn cho Quỹ trong 3 năm và cấp ngay trong năm đầu thành lập là 100 tỷ; 10% tổng số thu ngân sách hàng năm từ phí thị thực xuất, nhập cảnh và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài; 5%/tổng thu từ phí thăm quan; Nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; Lãi tiền gửi ngân hàng của Quỹ.

Quỹ sẽ được sử dụng chi cho các nội dung, gồm: Xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài; hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng; chi hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ.

Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, theo dõi thực hiện Điều lệ này.

 

 

Nguyễn Duy