Sử dụng bằng nghề hướng dẫn du lịch như thế nào?

Cập nhật lúc: 10:16 31/10/2018

Đó chính là nội dung hướng dẫn của Tổng cục Du lịch gửi Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tại văn bản số 1466/TCDL-LH, ngày 18/10/2018.

Theo đó, trên cơ sở Luật Du lịch 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Tổng cục Du lịch hướng dẫn các Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số nội dung liên quan:

Về trình độ nghiệp vụ của hướng dẫn viên được quy định tại Điểm d Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 59 Luật Du lịch như sau: Người tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch, trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên và đáp ứng các điều kiện khác tại Khoản 1 Điều 59 Luật Du lịch được cấp thẻ HDV du lịch nội địa; người tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch và đáp ứng các điều kiện khác tại Khoản 1 Điều 59 Luật Du lịch được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Luật Du lịch 2017 không phân biệt bằng trung cấp nghề, cao đẳng nghề với bằng trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng chuyên nghiệp.

Theo quy định của Thông tư số 10/201 7/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, bằng nghề hướng dẫn du lịch không ghi rõ trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, không được sử dụng để xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./.

Nhị Bình