Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch năm 2019 từ 5-7 bậc

Cập nhật lúc: 15:06 08/04/2019

Bộ Trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch hành động với 6 nhiệm vụ cụ thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch năm 2019 từ 5-7 bậc

 

Trong đó, nhiệm vụ đầu mối theo dõi bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh du lịch của WEF; Nhiệm vụ chủ trì, chịu trách nhiệm nâng xếp hạng nhóm chỉ số về Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch (Đl) lên 15-20 bậc, năm 2019 từ 5-7 bậc; rà soát, triển khai đầy đủ những cải cách về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; thực hiện kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia, qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì thực hiện hoặc làm đầu mối theo Nghị quyết số 02-NQ/CP, xây dựng lộ trình thực hiện và đảm bảo tính khả thi. Phân công trách nhiệm triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của các đon vị.

Trong đó nhiệm vụ chủ yếu là, thực hiện trách nhiệm được phân công làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh du lịch của WEF, mục tiêu cụ thể: Nâng xếp hạng Năng lực cạnh tranh du lịch của WEF lên 10-15 bậc; trong năm 2019 tăng 7-10 bậc.

Thực hiện nhiệm vụ chủ trì, tham mưu cho Chính phủ nâng xếp hạng nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch (gọi tắt là Đl) lên 15-20 bậc; năm 2019 từ 5-7 bậc.

Tiếp tục rà soát các điều kiện đầu tư, kinh doanh đảm bảo không phát sinh thêm các điều kiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2018/NĐCP; triển khai đầy đủ những cải cách về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong Nghị định số 142/2018/NĐ-CP thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Tiếp tục thực hiện kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia; phối hợp thực hiện kết nối hải quan một cửa nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Tại Kế hoạch hành động cũng đưa ra 6 nhiệm vụ cụ thể thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, cụ thể như sau:

Một là, đầu mối theo dõi Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh du lịch của WEF (bao gồm 90 chỉ số thuộc 14 nhóm: Môi trường kinh doanh, An ninh và an toàn, Vệ sinh và y tế, Nhân lực và thị trường lao động, Mức độ sẵn sàng công nghệ thông tin, Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch, Mức độ cởi mở quốc tế, Sức cạnh tranh về giá, Sự bền vững về môi trường, Hạ tầng hàng không, Hạ tầng mặt đất và cảng, Hạ tầng dịch vụ du lịch, Tài nguyên tự nhiên, Tài nguyên văn hóa và du lịch công vụ).

Hai là, nâng xếp hạng nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch (gọi tắt là Đl) lên 15-20 bậc; năm 2019 từ 5-7 bậc.

Ba là, nâng xếp hạng nhóm chỉ số Tài nguyên văn hóa và du lịch công vụ.

Bốn là, Nghiên cứu, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018.

Năm là, đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Sáu là, các nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện.

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Trước ngày 10 của tháng cuối quý và trước ngày 10/12 hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Vụ Kế hoạch, Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trước ngày 15 của tháng cuối quý và trước ngày 15/12 hàng năm tổng hợp báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai Nghị quyết 02-NQ/CP, báo cáo Bộ trưởng để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tổng hợp.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Vi Phong

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL