Hướng dẫn quản lý cơ sở lưu trú du lịch

Cập nhật lúc: 15:51 12/06/2018

Tổng cục Du lịch vừa có văn bản số 730/TCDL-KS, gửi Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hướng dẫn quản lý cơ sở lưu trú du lịch.

Theo đó, Tổng cục Du lịch đề nghị các đơn vị: Một là về buộc ngừng hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú không bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Du lịch: Theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Du lịch, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nên doanh nghiệp được quyền kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc yêu cầu cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng kinh doanh khi không bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, cụ thể: Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật" (khoản 2 Điều 200 Luật Doanh nghiệp); Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được văn bản cua cơ quan có thẩm quyền về việc doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp doanh nghiệp không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu, cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không báo cáo giải trình, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp (khoản 9 Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp). Hai là về điều kiện an toàn thực phẩrn trong cơ sở lưu trú du lịch: Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngàyy 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, nhà hàng trong khách sạn không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là quy định cua Chính phủ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho khách sạn trong việc kinh doanh dịch vụ ăn uống. Vì vậy, không có cơ sở để đề nghị tiếp tục duy trì Giấy chứng nhận này./.

Yến Nhi