Hướng dẫn công tác cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch mới nhất

Cập nhật lúc: 16:14 07/06/2018

Tổng cục Du lịch vừa có văn bản số 700/TCDL-LH gửi Sở Du lịch, Sở Vãn hóa, Thế thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai công tác cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định tại Luật Du lịch năm 2017.

 Theo đó, Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/1/2018; thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018) cũng chính thức có hiệu lực từ ngày 14/5/2018. .. Tổng cục Du lịch đề nghị các đơn vị: Một là khẩn trương tổ chức cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch theo đúng quy định tại Luật Du lịch 2017 (các điều 60. 61, 62. 63...), quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BVHTTDL (các điều 13, 15. 17, 20...) và các quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018; tạo điều kiện thuận lợi cho hướng dẫn viên du lịch được hành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình hiện nay. Hai là tại Khoản 3 Điều 78 Luật Du lịch đã quy định, hướng dẫn viên du lịch quốc tế; hướng dẫn viên du lịch nội địa đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch trước ngày 01/1/2018 được tiếp tục hành nghề cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ. Vì vậy, trừ khi hướng dẫn viên tự nguyện xin đổi thẻ mới trước thời hạn để có thẻ theo mẫu mới với mã QR và vân chống giả, các Sở không được yêu cầu hướng dẫn viên đổi thẻ trước thời hạn ghi trên thẻ đã được cấp cho hướng dẫn viên./.

 

TV