Công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Cập nhật lúc: 21:44 03/01/2019

Đó chính là nội dung thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực du lịch vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 4603/QĐ-BVHTTDL, ngày 17/12/2018.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với thủ tục hành chính mới ban hành là thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

Về trình tự thực hiện: Tổ chức quản lý khu du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có khu du lịch. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết qủa thẩm định, UBND cấp tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huvện trở lên, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

Về cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh: Dịch vụ chuyển phát hành chính công của bưu điện tỉnh

Về thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (Đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh (Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017); Bản thuyết minh về điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

Về thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình UBND cấp tỉnh; Trong thời hạn 15 ngàv kể từ ngàv nhận được kết qủa thẩm định, UBND cấp tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

Ngoài ra, tại văn bản Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng hướng dẫn chi tiết về mẫu đơn đề nghị./.

TV