Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Cập nhật lúc: 20:21 14/11/2017

Ngày 09/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Khách quốc tế đến Việt Nam

Theo đó, mục đích của Kế hoạch hành động là nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (Khóa XII); xác định nhiệm vụ để cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Kế hoạch hành động chỉ rõ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ, gồm:

1. Xây dựng nội dung, tổ chức và hỗ trợ tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 103/NQ-CP và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển du lịch đến các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động du lịch, bảo đảm phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội.

2. Tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch chỉ đạo, đôn đốc và điều phối việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình thực hiện.

3. Tổng hợp, báo cáo hàng năm, sơ kết giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và đề xuất nội dung Chương trình Hành động cho các giai đoạn tiếp theo.

4. Tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong quá trình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ.

5. Tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 103/NQ-CP.

6. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tổng cục Du lịch và Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./.

 

Thụy Phương