Áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Cập nhật lúc: 17:16 10/01/2018

      Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 85/BVHTTDL-PC, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du         lịch/ Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành   chính trong lĩnh vực du lịch.

Theo đó, Luật du lịch năm 2017 có nhiều nội dung mới điều chỉnh các mối quan hệ trong hoạt động du lịch. Nghị đinh số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (Nghị định số 158/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (Nghị định số 28/2017/NĐ-CP) phần quy định hành vi vi phạm hành chính về du lịch có một số nội dung không còn phù hợp với quy định của Luật du lịch năm 2017.

Văn bản đề nghị  Thanh tra các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng thanh tra với những nguyên tắc: Đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch được quy định tại các Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định sô 28/2017/NĐ-CP mà còn phù hợp với quy định của Luật du lịch năm 2017 thì tiếp tục áp dụng quy định tại 02 Nghị định này để xử phạt; Đối với những hành vi vi phạm hành chính trong những vực du lịch được quy định tại các Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP mà không còn phù hợp với quy định của Luật du lịch năm 2017 thì không áp dụng các quy định tại 02 Nghị định này để xử phạt; Đối với những hành vi vi phạm hành chính mới xảy ra trong lĩnh vực du lịch mà chưa được quy định tại các Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP thì chờ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch ban hành để áp dụng./.

 

ML