Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ướng 6 khóa 12 của Đảng

Cập nhật lúc: 21:06 02/02/2018

Vừa qua, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã  tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ướng 6 khóa 12 của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của toàn Ngành.

Tại Hội nghị các cán bộ, đảng viên được học tập, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

NB