Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 10:09 13/04/2020

 Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy và đảng viên các chi bộ, trong thời gian 09 ngày (từ ngày 19/3-27/3/2020), 12/12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Cấp ủy các chi bộ đã bám sát nội dung chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội đạt kết quả như kế hoạch, đúng tiến độ đề ra; kết quả bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ đúng như đề án nhân sự đã được phê duyệt. Công tác nhân sự cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 được Đảng ủy Sở chỉ đạo, quán triệt sâu sát. Trên cơ sở quy hoạch cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã được Đảng ủy Sở phê duyệt, cấp ủy các chi bộ đã xây dựng Đề án nhân sự đảm bảo đúng theo quy trình cấp trên hướng dẫn, đảm bảo tính khách quan, phát huy dân chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Nhân sự được lựa chọn vào cấp ủy chi bộ đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và đảm bảo số dư theo quy định, trong đó ưu tiên cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số và cán bộ trẻ.

Chi ủy và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên Chi bộ Văn phòng 1 ra mắt Đại hội

Căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về xây dựng báo cáo chính trị đại hội các chi bộ, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi đề cương hướng dẫn các chi bộ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đại hội. Các chi bộ đã triển khai xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu (thực hiện lồng ghép báo cáo kiểm điểm cấp ủy trong báo cáo chính trị). Các báo cáo đều bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các phòng, đơn vị để đánh giá kết quả và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời làm rõ những ưu điểm, tồn tại hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục khuyết điểm.

Đại diện Đảng ủy Sở tặng hoa chúc mừng đại hội Chi bộ Văn phòng 3

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chọn Đại hội Chi bộ Văn phòng I làm đại hội điểm. Đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, tham dự đại hội điểm có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí bí thư chi bộ.

Công tác tổ chức đại hội điểm đã được chuẩn bị chu đáo, các nội dung chương trình, báo cáo chính trị, đề án nhân sự, công tác bầu cử đều đảm bảo đúng quy định theo hướng dẫn của cấp trên. Kết quả bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư đều đúng theo định hướng của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngay sau kết thúc đại hội điểm, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm, thống nhất điều chỉnh một số nội dung để đại hội các chi bộ tiếp theo căn cứ thực hiện.

Chi ủy và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh ra mắt Đại hội

Kết quả, Đại hội đã bầu ra Chi ủy các chi bộ, gồm: 39 đồng chí; Số chi ủy viên tái cử: 19/39 đồng chí; Số chi ủy viên là nữ: 16/39 đồng chí; Số chi ủy viên là người dân tộc thiểu số: 03/39 đồng chí; Số Bí thư được bầu: 12 đồng chí, tái cử 09 đồng chí, có 08 đồng chí là thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Số Phó Bí thư được bầu: 11 đồng chí, tái cử 02 đồng chí, có 07 đồng chí là lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Đại hội các chi bộ đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 87 đại biểu chính thức và 14 đại biểu dự khuyết.