“Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2022"

Cập nhật lúc: 21:15 10/01/2018

Đó chính là nội dung được triển khai trong chương trình phối hợp giữa Bộ VHTDL và Ủy ban Dân tộc vừa được Ủy ban Dân tộc triển khai thực hiện tại văn bản số 16/UBDT-TT, ngày 09/01/2018.

Theo đó, ngày 12/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc đã ký Chương trình phối hợp số 5299/CTPH-BVHTTDL-UBDT về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2022".

Để triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa hai ngành cần phải thực hiện một số các nội dung như: Chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp hàng năm và năm 2018 giữa 2 ngành; Nghiên cứu, tổ chức triển khai Chương trình phối hợp số 5299/CTPH- BVHTTDL-UBDT; Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương chủ động triển khai tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; Tổ chức công tác tuyên truyền vận động để đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình ở địa phương./.

 

 

 

 

Nhi Linh