Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền định hướng phát triển văn hóa đọc

Cập nhật lúc: 14:09 08/12/2017

Thiếu nhi tham gia đọc sách tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk

Ngày 05/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 719-CV/TG tuyên truyền định hướng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (theo Kế hoạch số 9103/KH-UBND ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, việc tuyên truyền định hướng phát triển văn hóa đọc nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật và hình thành lối sống văn minh, lành mạnh cho con người, xã hội Việt Nam, góp phần xây dựng xã hội học tập.

06 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản cần tập trung thực hiện, gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; đẩy mạnh công tác xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; mở rộng hợp tác quốc tế.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trên.

 

Nguyễn Duy