Công khai hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Cập nhật lúc: 08:03 02/03/2018

Đó là một trong những vấn đề quan trọng được quy định tại Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành có hiệu lực thay thế Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP.

3 tổ chức đại diện quản lý quyền tác giả, quyền liên quan ký biên bản hợp tác. Ảnh: Minh Khánh

Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị định là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; Tổ chức, các nhân khác có hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan; Cơ quan có thầm quyền quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan. 

Nghị định 22/2018/NĐ-CP gồm 06 chương và 51 điều. Trong đó, quy định cụ thể về quyền tác giả, quyền liên quan, đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đại diện tập thể, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. 

Trong chương III về Quyền liên quan, Nghị định đã quy định rõ về khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 của Luật sở hữu trí tuệ phải trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan. 

Trong chương V, Nghị định đã quy định rõ về các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. Theo đó, các tổ chức này phải thực hiện đúng phạm vi chức năng hoạt động và hợp đồng ủy quyền giữa chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan và các tổ chức đại diện quyền về việc quản lý một quyền hoặc một nhóm quyền cụ thể. Các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan có thể thỏa thuận, thống nhất, ủy quyền đàm phán, thu tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được do các tổ chức này tự thỏa thuận. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan nhận ủy quyền chỉ có trách nhiệm đàm phán thỏa thuận thu tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất theo danh mục hội viên, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được quy định tại hợp đồng ủy quyền.

Nghị định cũng quy định các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức mình về các nội dung như: Tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan; Tên tác phẩm, tên đối tượng quyền liên quan; Nội dung tác phẩm, nội dung bản ghi âm ghi hình; Phạm vi ủy quyền; Hoạt động cấp phép, thu và phân chia tiền nhuận bút, thù lao quyền lợi vật chất…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2018./.

 

Theo bvhttdl.gov.vn