UBND Thị xã Buôn Hồ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình hành động QG về phòng, chống bạo lực gia đình

Cập nhật lúc: 21:56 03/06/2017

 

 

Trên cơ sở Kế hoạch số 1337/KH-UBND, ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Kế hoạch số 493/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 01/6/2017  Ủy ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Chỉ số theo dõi và đánh giá “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” triển khai trên địa bàn toàn Thị xã, với các nội dung chính là tổ chức, hỗ trợ triển khai, thu thập, báo cáo các chỉ số đặc thù để theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ và hệ thống quản lý của Ngành, của đơn vị; đồng thời giao Phòng Văn hóa Thông tin Thị xã là cơ quan chủ trì, theo dõi, đôn đốc công tác triển khai các hoạt động của Kế hoạch và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên cơ sở nội dung của Kế  hoạch chỉ đạo, triển khai công tác thu thập, Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình trên địa bàn các xã, phường có hiệu quả. Bên cạnh đó tăng cường các hoạt động tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình về pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn, tạo điều kiện để Ban Tự quản các thôn, buôn, tổ dân phố tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững về chủ đề phòng, chống bạo lực gia đình.

Việc ban hành Kế hoạch là cơ sở để các đơn vị trên địa bàn toàn Thị xã thực hiện tốt chức năng quản lý cũng như thực hiện tốt các nội dung trong Bộ Chỉ số theo dõi và đánh giá Chương trình./.

 

 

Minh Long