Tuyên tuyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2021

Cập nhật lúc: 20:28 07/10/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa triển khai Kế hoạch số 2116/KH-SVHTTDL, ngày 07 tháng 10 năm 2021 về tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2021 đến các đơn vị, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Ảnh minh họa

 Đây là nội dung thực hiện nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và nội dung “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” đến các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức tạo sự gần gũi, dễ nhớ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Theo đó với nội dung: Tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, bằng các hình thức như: In lịch năm 2022 để cấp phát đến các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh. In băng rôn, cờ đuôi nheo cấp phát cho Phòng Văn hóa và Thông tin 8 huyện chưa triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” gồm huyện: Ea Súp, Krông Ana, Krông Bông, Krông Năng, Krông Pắk, Cư Kuin, Ea Kar, M’Drắk. Thời gian thực hiện từ tháng 10, 11 năm 2021. Yêu cầu việc triển khai thực hiện cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo hình thức phù hợp, thẩm mỹ.

Võ Phượng