Triển khai “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 07:03 30/04/2020

Nhằm thực hiện các hoạt động năm 2020 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, theo đó, một số nội dung trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk triển khai tại Kế hoạch hoạt động năm 2020 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, cụ thể như: Nhân bản và cung cấp các tài liệu tuyên truyền, giáo dục về kiến thức, kỹ năng sống và giáo dục đời sống gia đình cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại địa phương; Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin; Tổ chức tổng kết thực hiện Đề án nhằm đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

Ảnh minh họa

Việc triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch  thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, mục đích nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong gia đình về việc giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, hỗ trợ xây dựng gia đình các dân tộc trên địa bàn tỉnh hạnh phúc, phát triển bền vững. Góp phần khắc phục những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống trong xã hội hiện nay. Đảm bảo 100% các hoạt động, sự kiện, hội thi, hội diễn về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam có hiệu quả. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Võ Phượng