Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Cập nhật lúc: 21:14 07/06/2018

Theo đó, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4445/KH-UBND về tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Việc tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình tập trung vào đánh giá kết quả các nội dung quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện Luật, kết quả đạt được sau 10 năm bao gồm: Tình hình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm luật, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Luật được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương; Kết quả tác động của công tác phòng, chống bạo lực gia đình đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua; Kết quả triển khai tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình; Những tồn tại, hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; công tác tổ chức thực hiện quy định của Luật; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, bất cập; Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Tại kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh; Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết thi hành Luật và xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật; Xây dựng và ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật; Tổ chức biểu dương, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá 10 năm thi hành Luật đồng thời giao các Sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện./.

An Nhiên