Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 16:03 22/05/2018

Với mục đích góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý nghĩa, vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, kiểu mẫu; gia đình hạnh phúc, vợ chồng hiểu nghĩa, thủy chung, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội để động viên, khuyến khích mọi người, mọi gia đình và xã hội thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới, tiến bộ. UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4009/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, các hoạt động trọng tâm gồm: Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động với nhiều hình thức (treo băng rôn, pa nô, áp phích mang chủ đề gia đình năm 2018 và các thông điệp tuyên truyền về nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình Việt Nam trên các trục đường chính, khu đông dân cư, trụ sở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể).

Nội dung, chủ đề là “Gia đình: Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”; “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, với các thông điệp: Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; Hạnh phúc gia đình là yêu thương và chia sẻ.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc” tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV năm 2018; triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

Yến Linh