Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Cập nhật lúc: 15:39 05/04/2018

Trên cơ sở  Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ vê việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg.

Theo đó, với mục đích quán triệt sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và những nội dung hoạt động nhằm tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em được đề ra trong Chỉ thị; Đưa ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao một cách khoa học, hợp lý và có lộ trình thực hiện rõ ràng, phù hợp; Đảm bảo tính hệ thống, toàn diện, bền vững và tính khả thi khi xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động; Huy động nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, ưu tiên nguồn lực cho các vấn đề bức xúc nhất, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em....

Nội dung hoạt động, tập trung vào các nội dung: Một là truyền thông, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em trong Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phu quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE) trong tình hình mới. Hai là đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và người dân trong công tác bảo vê, chăm sóc trẻ em. Ba là tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người trực tiếp làm việc với trẻ em. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em. Bốn là tăng cường truyền thông về số tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111, đường dây nóng bảo vệ trẻ em của tỉnh 0262.3951567 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Chủ động thông báo, phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương, tỉnh và tổng đài trong việc tư vấn, can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác; xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương. Năm là tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng ngừa, giải quyết tình trạng, bạo lực, xâm hại trẻ em. Kiện toàn về tổ chức, nhân lực của Ban chỉ đạo chương trình hành động vì trẻ em cấp huyện và cấp xã. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em của các cấp, các ngành, các địa phương, và cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của thôn, buôn, tổ dân phố. Sàu là quản lý tốt các hoạt động của các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn thuộc địa phương quản lý. Khuyến khích các tổ chức xã hội, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật. Bảy là kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo tố cáo vụ việc, hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; Thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại có hoàn cảnh đặc biệt được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Đôn đốc, kiểm tra, thanh tra giải quyết xử lý các vấn đề, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em phức tạp được xã hội quan tâm. Tám là chủ động bố trí ngân sách của địa phương và tăng cường huy động nguồn lực xã hội để triển khai có hiệu quả Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020, trong đó thực hiện đồng bộ các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp trẻ em, ưu tiên hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thực hiện các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đưa ra 4 giải pháp thực hiện đồng thời giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của UBND tỉnh để triển khai, thực hiện Kế hoạch. Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; hướng dẫn gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tệ nạn xã hội có liên quan đến trẻ em, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương làm tốt công tác quản lý các cơ sở, điểm kinh doanh du lịch có liên quan đến trẻ em; Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái; Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với lứa tuổi./.

Minh Long