Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 21:14 12/08/2018

Đó chính là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6259/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau: Một là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân thực hiện Luật PCBLGĐ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thi hành Luật PCBLGĐ tại địa phương, đơn vị. Hai là UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương, theo quy định tại Điều 16 Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh được ban hành tại Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh. Ba là Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên cho việc triển khai thi hành Luật PCBLGĐ theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn hàng năm lập dự toán kinh phí, sử dụng kinh cho các hoạt động PCBLGĐ theo đúng quy định của pháp luật. Bốn là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình tại các địa phương, đơn vị như: Xây dựng các nhà tạm lánh, thành lập các tổ tư vấn cộng đồng, hỗ trợ gắn với phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, dạy nghề...; tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác gia đình, chủ nhiệm các câu lạc ộ, tổ hòa giải ở cơ sở./.

Yến Linh